Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelem

Webáruház működtetéshez / szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés

Az webáruház működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés általános és átfogó célja a webáruházhoz tartozó többletszolgáltatás nyújtása és kapcsolatfelvétel a megrendelések leadása/lebonyolítás érdekében.

 

Az adatkezelés jogalapja valamennyi esetben – a számlázási név és cím kivételével - az érintett és Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja és az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése). Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése értelmében:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A számlázási név és cím esetén az adatkezelés jogalapja az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése).

 

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldal szolgáltatásait igénybevevő felhasználók.

 

Az adatkezelés időtartama: Abban az esetben, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt valamelyik körülmény fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig. Az érintettet Adatkezelő elektronikus úton értesíti az érintett által megadott bármely személyes adat törlése esetén.

Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az Adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli, kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-a szerint 5 év az elévülési idő, így főszabály szerint az érintettre vonatkozó szerződéses adatok öt év elteltével törölhetőek.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő és arra feljogosított alkalmazottai.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Az érintett jogosult a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, kezelésének korlátozását, illetőleg az adatok hordozhatóságát kezdeményezni e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

A személyes adatok megadása feltétlenül szükséges az adatbázisokban történő azonosítás, a szerződés teljesítése és a kapcsolattartás érdekében. A pontos számlázási név és cím a számlázáshoz szükséges, amely jogszabályi kötelezettségen alapul.

A személyes adatok megadása szükséges továbbá a vásárláshoz, a szabályszerű számlakiállításhoz, valamint az elállási jog gyakorlásához is.

 

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Felhasználói Név

Azonosítás, kapcsolattartás, regisztráció.

Jelszó

A Felhasználói Fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték és keresztnév

A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz, a szabályszerű számlakiállításhoz, valamint az elállási jog gyakorlásához szükséges.

Számlázási név és Cím

Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás. szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.

Szállítási név és cím

A házhozszállítás teljesítése érdekében szükséges.

E-mail

Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon

Azonosítás, kapcsolattartás.

Regisztráció időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

 

Fehívás: Adatkezelő tájékoztatja az érintettet, hogy valamennyi, előbbiekben meghatározott személyes adat az Adatkezelővel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, az adatszolgáltatás elmaradása esetén Adatkezelő a rendelést teljesíteni nem tudja.

 

Hírlevél küldés

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében az érintett, mint felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Adatkezelő, mint szolgáltató a reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein, így e-mailben megkeresse.

 

Adatkezelő kijelenti, hogy hírlevélre történő feliratkozáskor nem áll módjában a kapcsolattartási adatok valódiságának ellenőrzése és annak megállapítása sem, hogy a megadott adatok magánszemélyre vagy vállalkozásra vonatkoznak. Adatkezelő a vele kapcsolatba lépő vállalkozásokat ügyfél partnerként kezeli.

 

Az adatkezelés célja szakmai ismertetők, reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek, információk, hírlevelek küldése, amelyekről az érintett bármikor következmények nélkül, ingyenesen leiratkozhat, Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet. Ebben az esetben Adatkezelő minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg az érintettet. Az érintett a reklámokról üzenetben lévő linkre kattintva iratkozhat le.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bek.).

 

A hírlevél küldéssel kapcsolatosan kezelt adatok köre és az adatkezelés konkrét célja:

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név

Azonosítás és a hírlevél küldésének lehetővé tétele.

E-mail

Azonosítás és a hírlevél küldésének lehetővé tétele.

Feliratkozás időpontja

Technikai információs művelet.

IP cím

Technikai információs művelet.

Az érintettek köre: a hírlevél küldésre feliratkozó érintettek.

 

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, azaz a leiratkozásig történik. Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg.

A hozzájárulás visszavonása a kiküldött hírlevelekben megjelenő link alapján történhet meg.

 

Az adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelő és a marketing tevékenység végzésére feljogosított alkalmazottai.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Az érintett jogosult a személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát kezdeményezni e-mailben, továbbá tiltakozhat az adatkezelés ellen telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

 

Tájékoztatjuk, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, a szükséges adatokat köteles megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtt végzett adatkezelések jogszerűségét.

 

Tájékoztatjuk, hogy sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az a személyére utaló adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a felhasználónév vagy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza. Ön teljesen szabadon dönt arról, hogy ha olyan felhasználó nevet vagy e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz. Az e-mail cím - ami a kapcsolattartást szolgálja - feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az Ön részére küldött hírlevél vagy szakmai információ célba érjen.

 

Panaszkezelés

A panaszkezeléssel kapcsolatosan Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont) és a fogyasztóvédelmi törvény (1997. évi CLV törvény) 17/A. § (7) bekezdése.

 

A kezelt személyes adatok köre:

-      teljes név (vezeték és keresztnév),

-      e-mail cím,

-      telefonszám,

-      számlázási név és cím.

 

Az adatkezelés érintettjei: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő érintettek.

 

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás és azonosítás, a problémák kezelése.

 

Az adatkezelés időtartama: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait 3 évig kell megőrizni a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései szerint.

 

Az adatok megismerésére jogosult az Adatkezelő, továbbá az arra feljogosított munkatársai.

Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelő fentiekben közölt elérhetőségének valamelyikén tudja gyakorolni.

Felhívás: A fenti személyes adatokat köteles megadni, hogy panaszát Adatkezelő kezelni tudja. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy Adatkezelő nem tudja kezelni a hozzá beérkezett panaszát.

A weboldalon található Sütik (cookie-k)

 

A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén és olyan információt tartalmaznak, mint például az oldal beállításai vagy a bejelentkezés állapota.

 

A cookie-k tehát a felkeresett weboldalak által létrehozott kis fájlok. A böngészési adatok mentésével javítják a felhasználói élményt. A cookie-k segítségével a weboldal emlékezik a webhely beállításaira, és helyileg releváns tartalmakat kínál fel.

 

A weblap látogatóinak számítógépére a szolgáltató weboldala egy kis fájlt (cookie) küld annak érdekében, hogy a látogatás ténye és ideje megállapítható legyen. Erről a szolgáltató a weblap látogatóját tájékoztatja.

 

Az adatkezelésben érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

 

Az adatkezelés célja: felhasználói élmény növelése, azonosítás, a látogatók nyomon követése.

 

A „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől. Az adatkezelés jogalapja valamennyi süti esetében az Adatkezelő jogos érdeke, hiszen a weboldala üzemeltetése céljából, a honlap működőképességének, alapvető funkcióinak biztosítása érdekében alkalmaz sütiket.

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. A személyes adatokat az Adatkezelő ismerheti meg.

 

Az érintettnek lehetősége van arra, hogy a sütiket a Beállítások menüpontban bármikor törölje a böngészőkből.

 

Az adatkezelés időtartama:

-      munkamenet sütik, vagy a honlap működéséhez elengedhetetlenül szükséges cookiek esetén: a látogatói munkamenet lezárásáig tartó időtartam,

-      állandó vagy mentett sütik esetén: az érintett törléséig, de legkésőbb az érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

 

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

 

Amennyiben Ön a cookie mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie beállításokat testre szabni:

Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)

Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)

Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn)

Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)